nám. Přemysla Otakara II. 123/36, 370 01 České Budějovice 1

Právní služby

Podmínky poskytování právních služeb advokátem upravuje zákon č. 85/1996 Sb. o advokacii a dále stavovské předpisy České advokátní komory. Podle zákona o advokacii je k poskytování tohoto typu služeb oprávněn pouze advokát a další specializované profese jako např. notáři či daňoví poradci. Advokát je při poskytování právních služeb vázán řadou povinností, například povinností mlčenlivosti, stanovených právními předpisy a v jejich mezích pokyny klienta. Advokát je pro výkon advokacie ze zákona pojištěn pro případ způsobené škody.

Výše odměny advokáta za poskytnuté právní služby vychází z individuální dohody mezi advokátem a klientem (smluvní odměna), když pravidla pro její sjednání příp. výši mimosmluvní odměny stanoví právní předpis - vyhláška č. 177/1996 Sb. advokátní tarif. Paušální náhradu nákladů řízení v občanském soudním řízení stanoví vyhláška č. 484/2000 Sb. v platném znění.

Advokátní kancelář Vavroch a partneři
poskytuje právní služby zejména v následujících oblastech:
občanské právo:
 • ochrana osobnosti
 • dědické právo, závěti
 • závazkové vztahy
 • bytové právo
 • náhrada škody
 • smluvní agenda
rodinné právo
pracovní právo
trestní právo
obchodní právo:
 • soutěžní právo
 • právo společností
 • závazkové vztahy
 • právo cenných papírů
 • insolvenční právo
 • smluvní agenda
přestupkové právo
správní právo
stavební právo

tel.: 386 357 457, 386 352 290, 386 350 500 fax: 386 356 661 mobil recepce: 602 425 609 e-mail: akvavroch@akvavroch.cz