nám. Přemysla Otakara II. 123/36, 370 01 České Budějovice 1

Profesní komory

Česká advokátní komora: www.cak.cz
Notářská komora České republiky: www.nkcr.cz
Exekutorská komora České republiky: www.exekutorskakomora.cz
Slovenská advokátní komora: www.sak.sk
Komora auditorů České republiky: www.kacr.cz
Komora daňových poradců České republiky: www.kdpcr.cz
Komora soudních znalců České republiky: www.experts.cz/komora
Jihočeská hospodářská komora: www.jhk.cz

Soudnictví a arbitráž

České obecné soudy: www.justice.cz
Ústavní soud České republiky: www.concourt.cz
Nejvyšší soud České republiky: www.nsoud.cz
Nejvyšší správní soud: www.nssoud.cz
Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR: www.arbcourt.cz
Společnost pro arbitráž a rozhodčí řízení s.r.o.: www.sar-arbitraz.cz

Státní správa a samospráva

Města a obce online - portál územní samosprávy: mesta.obce.cz
Portál veřejné správy ČR: portal.gov.cz
Česká národní banka: www.cnb.cz
Jihočeský kraj: www.kraj-jihocesky.cz
České Budějovice: www.c-budejovice.cz
Veřejný ochránce práv - ombudsman: www.ochrance.cz

Rejstříky

Obchodní rejstřík České republiky: www.justice.cz
Obchodní registr Slovenské republiky: www.orsr.sk
Administrativní registr ekonomických subjektů ARES: www.info.mfcr.cz
Nahlížení do katastru nemovitostí: nahlizenidokn.cuzk.cz
Obchodní věstník: www.obchodnivestnik.cz
statnisprava.cz: www.statnisprava.cz

tel.: 386 357 457, 386 352 290, 386 350 500 fax: 386 356 661 mobil recepce: 602 425 609 e-mail: akvavroch@akvavroch.cz